Album

"湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
By: 群星
Release:2021-09-20
“湾区升明月”2021大湾区中秋电影音乐晚会开启!在深圳深情唱响月圆之歌!再现经典! 张杰一如既往地吃了CD般的温柔又充满魅力的嗓音,带来一首《想和你去吹吹风》 巨肺天后邓紫棋再唱粤语金曲《喜欢你》,满满回忆...
Mark
639
1
天涯共此时 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
2
东方之珠 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
3
朋友 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
4
想和你去吹吹风 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
5
喜欢你 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
6
漫步人生路 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
7
敢爱敢做 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
8
真的汉子 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
9
世间始终你好 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
10
男儿当自强 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
11
花好月圆夜 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
12
七子之歌 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
13
湾 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
14
流动的青春 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
15
一生何求 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
16
弯弯的月亮 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
17
月半小夜曲 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
18
晚秋 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
19
月亮 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
20
月朦胧鸟朦胧 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
21
但愿人长久 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
22
麦兜与鸡 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
23
国家 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
24
最可爱的人 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
25
灯火里的中国 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
26
起跑线 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
27
狮子山下 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
28
带上月亮上路 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
29
民生 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会
 
30
我的中国心 (Live)
群星 - "湾区升明月"2021大湾区中秋电影音乐晚会